KVKK 11. Madde uyarınca Veri Sahibinin Hakları ve Veri Sorumlusuna Önbaşvurusuna İlişkin Usul

BERFİN TRİKO TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ./MİSS DALİDA

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak, belirteceğimiz e-posta adresine, şirket merkez adresine veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle “KVKK Önbaşvurusu Hk.” konusu ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular; Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile, Noter vasıtasıyla, Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak işbu metinde belirtilen şirkete ait (info@missdalida.com) elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. İlgili fiziki ve elektronik posta adresleri;

Yazılı başvuru halinde (noter vasıtasıyla yahut posta vasıtasıyla), “Miss Dalida
Gürsel Mah. Çampark Sk.No:15 Kağıthane, İstanbul”
Elektronik ortamda başvuru halinde, “ info@missdalida.com”

Not: Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır.